AdBlue near you

Znižovanie emisií NOx v EÚ a koľko prispieva GreenChem

  • AdBlue®
  • GreenChem
  • SCR

Stručný prehľad

Oxidy dusíka (NOx) predstavujú skupinu vysoko reaktívnych plynných zlúčenín obsahujúcich dusík a kyslík v rôznych pomeroch, a to NO, NO2 a N2O. NOx vznikajú ako vedľajší produkt spaľovacích procesov, napríklad pri výrobe energie a v cestnej doprave. Môžu spôsobovať vážne zdravotné problémy a významne prispievajú ku klimatickým zmenám spôsobeným človekom.

EÚ zaviedla s cieľom znížiť koncentráciu látok znečisťujúcich ovzdušie v Európe od začiatku 90. rokov 20. storočia niekoľko smerníc a nariadení, bežne nazývaných normy Euro, ktoré predpisujú limity pre emisie mnohých znečisťujúcich látok, vrátane NOx.

Cieľom nariadení EÚ o znižovaní emisií NOx je znížiť emisie NOx z rôznych odvetví, ako sú priemysel, automobilový priemysel, poľnohospodárske a ďalšie činnosti. V roku 2020 bola hlavným zdrojom NOx cestná doprava, ktorá bola pôvodcom 37 % emisií v EÚ. Vďaka záväzku EÚ znižovať emisie NOx sa od zavedenia týchto predpisov podarilo výrazne znížiť ich množstvo. Za kľúčové považujeme aj to, že celkové emisie NOx sa v rokoch 2005 až 2020 znížili o 48 %Tieto čísla svedčia o tom, že zavedenie opatrení na znižovanie emisií NOx pozitívne znížilo emisie NOx v regióne, čím zabezpečilo čistejší vzduch pre jeho obyvateľov a prispelo k ochrane životného prostredia.

Od roku 1990 sa celkové emisie NOx vo všetkých priemyselných odvetviach vrátane dopravy neustále znižujú.

Ako výrobky spoločnosti GreenChem prispievajú k odstraňovaniu emisií NOx v našom životnom prostredí

Ponúkame riešenia, ktoré pomáhajú priemyselným odvetviam znižovať emisie NOx a dodržiavať nariadenia EÚ. AdBlue je jedinečný výrobok navrhnutý tak, aby bol účinný a cenovo dostupný. Používaním našich výrobkov môžu používatelia z mnohých odvetví výrazne zlepšiť svoj vplyv na životné prostredie a zároveň chrániť svoje hospodárske výsledky. S istotou možno povedať, že používaním AdBlue ste už prispeli k odstráneniu NOx z ovzdušia.

Aké množstvo NOx pomáha spoločnosť GreenChem ročne odstrániť?

Pri použití zaokrúhlených molekulových hmotností močoviny (60) a oxidu dusnatého (30) v celkovej reakcii redukcie NO teoreticky vychádza, že 1 tona močoviny zníži 1 tonu NO, čiže 3 tony AdBlue znižujú 1 tonu NO. Vyššie uvedené údaje vychádzajú z predpokladu, že redukčná reakcia NO má 100 % účinnosť. V praxi to tak nie je, pretože redukčné reakcie málokedy dosahujú úplnú účinnosť. S modernou technológiou SCR je dokázané, že 90 % účinnosť konverzie NO je úplne zdravý odhad. Môžeme teda predpokladať, že naša účinnosť je minimálne 90 %.

Pozícia spoločnosti GreenChem

Na základe vyššie uvedeného pomeru a reálnej účinnosti môžeme ľahko vypočítať množstvo NOx redukovaných pomocou AdBlue od spoločnosti GreenChem v automobilovom segmente s využitím celkových predajov AdBlue spoločnosti GreenChem. Podľa interných údajov predaj AdBlue spoločnosti GreenChem v automobilovom segmente trvalo rastie z úrovní, na ktorých sme od roku 2021 sústavne pomáhali odstraňovať viac ako 250 000 t NOx ročne. Nižšie sú uvedené oficiálne celkové údaje o emisiách NOx, ktoré poskytla Európska environmentálna agentúra (EEA). Najnovšie dostupné štatistiky sú za rok 2020.

NOx Emissions 2020

Total (t/a)
NOx Emissions 2020

Transport (t/a)
NOx Emissions 2020

Road transport (t/a)
EU 27 + (UK estimate)6.157.0002.719.0002.333.000
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-4

Záver

Príspevok spoločnosti GreenChem k znižovaniu emisií NOx v Európe v rozsahu 250 000 t NOx ročne rozhodne nie je nereálny ani pri určitej miere tolerancie.

Množstvo NOx znížené pomocou AdBlue spoločnosti GreenChem a z toho vyplývajúce závery vychádzajú z metodiky chemických reakcií a výpočtov, nie z reálnych experimentálnych meraní. Preto je potrebné brať ich presnosť s rezervou. Na záver možno konštatovať, že znižovanie emisií NOx nie je len povinnosť, ale príležitosť prispieť k čistejšej a zdravšej budúcnosti. Pri zavedení správnych opatrení môže EÚ naďalej znižovať emisie NOx a zároveň prispievať k vytváraniu pracovných miest a podpore hospodárskeho rastu. V spoločnosti GreenChem sme hrdí na to, že môžeme hrať rolu v tomto dôležitom úsilí a pomáhať našim klientom byť ekologickejšími. Spoločnými silami sa snažme o čistejšie životné prostredie.

Zdieľajte tento príspevok