AdBlue near you

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti GreenChem Holding B.V. a jej dcérskych spoločností, ďalej len GreenChem

Vydané v: apríli 2018

Ďakujeme za Váš záujem o našu spoločnosť, naše produkty a/alebo naše služby. Naše obchodné vzťahy so zákazníkmi a záujemcami sú otázkou dôvery a v tejto súvislosti sa usilujme používať Vaše údaje s veľkou opatrnosťou a chrániť ich pred zneužitím.

GreenChem berie ochranu Vašich osobných údajov a súkromia veľmi vážne a má najvyššiu prioritu. Dáva Vám to pocit istoty a dôvery pri návšteve našej webovej stránky a poskytovaní Vašich (osobných) údajov. Preto konáme v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a ostatnými lokálnymi zákonmi o ochrane a bezpečnosti osobných údajov.

Tento dokument Vám má poskytnúť informácie o tom, ako dodržiavame pravidlá ochrany údajov, ktoré druhy informácií zbierame počas Vášho prezerania našej webovej stránky, ako tieto informácie používame a ktoré (osobné) údaje spracúvame a uchovávame.

 

Účely pre dotknuté osoby

Môžete mať istotu, že GreenChem

 • spracúva (osobné) údaje len v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami,
 • spracúva (osobné) údaje bezpečne a obozretne,
 • dodržiava zákonné práva.

 

Spracúvanie (osobných) údajov

V prípade, že dobrovoľne poskytnete GreenChem informáciu e-mailom, poštou, telefonicky alebo počas rozhovorov alebo korešpondencie s jeho zástupcami, budú sa spracúvať nasledujúce (osobné) údaje:

 • názov spoločnosti;
 • meno kontaktnej osoby;
 • adresa;
 • doručovacia adresa;
 • e-mailová adresa;
 • e-mailová adresa kontaktnej osoby;
 • telefónne číslo;
 • telefónne číslo kontaktnej osoby;
 • IČ DPH;
 • bankové spojenie (číslo účtu, SWIFT adresa, IBAN). GreenChem spracúva údaje týkajúce sa bankového spojenia len v prípade dobropisu alebo zákazníkov s automatickou bezhotovostnou úhradou.

GreenChem bude uchovávať tieto (osobné údaje) na bezpečných serveroch. Časť Vašich (osobných) údajov možno poskytnúť tretím osobám, napríklad prepravcom, ktorí zabezpečujú dodanie našich produktov. GreenChem poskytne Vaše údaje len osobám, ktoré zaviedli primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

 

GreenChem bude spracúvať osobné údaje, len v prípade, že platí niektoré z nasledujúcich zákonných východísk:

 1. Súhlas: osoba vám dala jasný súhlas (povolenie) na spracúvanie svojich osobných údajov na konkrétny účel.
 2. Zmluva: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo alebo prijatie konkrétnych opatrení pred uzavretím zmluvy.
 3. Zákonná povinnosť: spracúvanie sa vyžaduje na zabezpečenie vášho súladu so zákonom (nezahŕňa zmluvné povinnosti).
 4. Oprávnené záujmy: spracúvanie je potrebné v súlade s vašimi oprávnenými záujmami alebo oprávnenými záujmami tretej osoby.

 

Bez Vášho výslovného súhlasu GreenChem použije Vaše (osobné) údaje len v nasledujúcich situáciách a nepoužije ich v žiadnych iných situáciách.

 • Plnenie zmlúv uzatvorených s Vami (zákonné východisko: zmluva)
 • Evidencia a interná správa (osobných) údajov (zákonné východisko: zmluva)
 • Kontaktovanie alebo odpoveď na Vaše požiadavky (zákonné východisko: zmluva)
 • Dodržiavanie zákonných povinností vrátane zúčtovania ciel a daní alebo kontroly bezpečnosti (zákonné východisko: zákonná povinnosť)
 • Posielanie digitálnych informačných bulletinov a informácií o produktoch/službách (zákonné východisko: súhlas)

V prípade, že Vám pošleme informačný bulletin, vždy jasne uvedieme, ako môžete jeho odber zrušiť.

 • Zlepšenie našej webovej stránky a našich služieb (zákonné východisko: oprávnený záujem)
 • Riešenie sporov a zabezpečenie riadenia zákazníkov (zákonné východisko: zákonná povinnosť)

 

Bezpečnosť

GreenChem uplatňuje technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ktoré ste poskytli, pred neúmyselnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb. GreenChem nakladá s (osobnými) údajmi opatrne a zabezpečuje primeranú úroveň bezpečnosti.

 

Získavania údajov pri Vašej návšteve webovej stránky GreenChem

V zásade môžete navštíviť webovú stránku GreenChem bez toho, aby ste nás informovali, kto ste. Sledovací softvér používame, aby sme zistili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často ju používatelia navštevujú. Tento softvér nepoužívame na získavanie Vašich osobných údajov ani Vašich IP adries. Údaje sa budú používať len v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a vývoj webovej stránky. Informácie, ktoré získavame:

–           názov Vášho poskytovateľa internetových služieb,

–           webová stránka, z ktorej ste nás navštívili,

–           ktoré stránky na našej webovej stránke navštevujete počas jej prezerania.

Vaše (osobné) údaje sa získavajú prostredníctvom webovej stránky, len keď nám ich poskytnete pri registrácii alebo vyplnení formulárov.

 

Súbory cookie

Súbory cookie používame na webovej stránke GreenChem, len ak sa vyžadujú pre aplikáciu alebo službu, ktorú poskytujeme. Ide napríklad o súbory cookie, ktoré sú dôležité na bezproblémové fungovanie konkrétnych služieb na našej webovej stránke. Tieto informácie sa analyzujú v anonymnej podobe. Používajú sa výlučne na zlepšenie vzhľadu, obsahu a funkčnosti našej webovej stránky.

 

 

 

Uchovávanie údajov a uplatnenie Vašich práv

Uchovávame (osobné) údaje, kým nás nepožiadate o ich odstránenie. Máte právo prístupu k akýmkoľvek osobným údajom, ktoré ste nám poskytli. Okrem toho máte právo odvolať akýkoľvek poskytnutý súhlas alebo požadovať opravu, zmenu, obmedzenie, odstránenie alebo prenosnosť Vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať informácie o spracúvaní Vašich údajov. V určitých prípadoch môžeme Vašu žiadosť zamietnuť na základe oprávnenej výnimky, napríklad ak by poskytnutie informácie odhalilo osobné údaje inej osoby.

 

Vyhlásenie o súhlase používateľa

Používaním webovej stránky spoločnosti GreenChem a/alebo dobrovoľným poskytnutím Vašich údajov súhlasíte, že môžeme spracúvať, uchovávať alebo používať tieto údaje v súlade s týmito zásadami o ochrane súkromia.

 

Iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje prepojenia na iné webové stránky. Spoločnosť GreenChem nezodpovedá za zásady ani postupy ochrany súkromia žiadnej tretej osoby.

 

Aktualizácia tohto vyhlásenia

V prípade zmeny nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov tu uvedieme revidované vyhlásenie s aktualizovaným dátumom revízie. V prípade významných zmien nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov Vás zároveň môžeme informovať iným spôsobom, napríklad poslaním e-mailu alebo zverejnením oznámenia na našej webovej stránke pred nadobudnutím účinnosti zmien.

 

Kontaktujte nás

Ceníme si Vašu spätnú väzbu. Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, nášho získavania a používania Vašich údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese marketing@greenchem-adblue.com.

 

Na Vaše žiadosti odpovieme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Ak tento termín nedodržíme, budeme Vás o tom informovať pred jeho uplynutím. Vždy môžete podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v danej krajine.

 

Identifikácia

GreenChem Vás môže požiadať o ďalší doklad Vašej totožnosti pri všetkých predkladaných požiadavkách. Dôvodom je, aby sme vylúčili poskytnutie osobných údajov nesprávnej osobe.