AdBlue near you

Čo je AdBlue a čo je účelom jeho používania?

AdBlue je vysoko čistá bezfarebná kvapalina. Obsahuje demineralizovanú vodu a močovinu (32,5 %). AdBlue sa používa u naftových motorov a mimo územia Európy je známe pod názvami ako DEF, ARLA 32 alebo aj AUS 32.

Hlavnou aktívnou zložkou AdBlue je čpavok. Ten sa vytvára chemicky pri hydrolýze automobilovej močoviny, ktorá je základnou surovinou AdBlue. Močovina sa taktiež využíva pri výrobe hnojív a v mnohých ďalších prípadoch.

AdBlue sa u naftových motoroch používa spolu s technológiou SCR. Táto technológia (Selective Catalytic Reduction – selektívna katalytická redukcia) znižuje obsah škodlivých emisií (NOx).

AdBlue sa vstrekuje do katalyzátoru systému SCR, kde vyvoláva chemickú reakciu s čpavkom. Pri tejto chemickej reakcii sa toxické oxidy dusíku (NOx) premenia na dusík (N2) a vodnú paru (H2O).

Vodná pára a dusík sú prirodzene sa vyskytujúce plyny, ktoré nie sú pre životné prostredie nijak škodlivé.