AdBlue near you

Manipulácia, preprava a skladovanie AdBlue®

Najdôležitejšie body normy ISO 22241, časť 3:

 1. Pojmy a definície
  • Obdobie trvanlivosti: obdobie, ktoré sa začína ukončením výroby šarže a počas ktorého je produkt AdBlue® skladovaný za špecifických podmienok, zostáva v rámci špecifikácií vymedzených v norme ISO 22241-1:2019, Tabuľka 1.
  • Výrobná šarža: množstvo produktu AdBlue® vyrobené v rámci jednej operácie na mieste, kde bol produkt naposledy fyzikálne alebo chemicky modifikovaný na dosiahnutie súladu so špecifikáciami vymedzenými v norme ISO 22241.
   Poznámka: Zmiešavanie objemov AdBlue® nepredstavuje fyzikálnu ani chemickú modifikáciu, pokiaľ kvalita príslušných objemov pred zmiešaním vyhovuje špecifikácii uvedenej v norme ISO 22241-1:2019, Tabuľka 1
  • Veľkokapacitná prevádzka: Manipulácia s AdBlue® vo veľkých nádobách.
   Poznámka: Príkladmi veľkých nádob sú cestné cisterny, železničné vozne, skladovacie cisterny a nádrže.
  • Preprava v obaloch: manipulácia s AdBlue® v malých nádobách.
   Poznámka: Príkladmi malých nádob sú sudy, kanistre, fľaše, kontajnery IBC a malé obaly.
 2. Požiadavky na používanie materiálov kompatibilných s AdBlue®
  Všetky materiály, ktoré prichádzajú do priameho styku s AdBlue® počas manipulácie, prepravy a skladovania (aj počas odberu vzoriek), musia byť kompatibilné s AdBlue®, aby sa predišlo kontaminácii AdBlue® a aby sa zabránilo korózii použitých zariadení (nádob, potrubí, ventilov, armatúr, tesnení, hadíc a pod.)

  Poznámka: V prípade materiálu, pri ktorom nie je istá kompatibilita s AdBlue® sa obráťte do žiadosťou o radu na manažéra kvality.

3. Fyzikálne podmienky počas skladovania a prepravy

 • Všeobecné odporúčanie
  • Je nutné vyvarovať sa dlhodobej prepravy alebo skladovania pri teplote nad 25 °C, aby sa zabránilo rozkladu močoviny a odparovaniu vody v prípade odvetrávaných nádob.
  • Pri skladovaní je nutné vyvarovať sa teplôt nižších ako -5 °C, aby nedochádzalo k stuhnutiu AdBlue®.
   Poznámka: AdBlue® má v tuhom skupenstve približne o 7 % väčší objem než v kvapalnom skupenstve, preto môže spôsobiť roztrhnutie doplna naplnenej, uzavretej nádoby. Stuhnutý produkt AdBlue®, ktorý bol opatrne zahriaty na teploty nepresahujúce 30 °C, nebude mať zhoršenú kvalitu a môže sa použiť ihneď po tom, ako sa v zahriatom roztoku nebudú nachádzať tuhé zložky.
  • AdBlue® sa musí chrániť pred slnečným žiarením, aby sa zabránilo nadmernému nárastu teploty.
  • Na ochranu AdBlue® pred znečisťujúcimi látkami prenášanými vzduchom sa musia používať dobre uzavreté nádoby alebo odvetrané nádoby s filtrami.
 • Trvanlivosť
  Predpokladá sa, že AdBlue® v rámci celého distribučného reťazca zostane v rozsahu špecifikácií uvedených v ISO 22241-1 najmenej počas období stanovených v tabuľke C v závislosti od konštantnej teploty prostredia, pri ktorej je AdBlue® skladované.
 • Čistota povrchov, ktoré prichádzajú do styku s AdBlue®
  • Všetky povrchy prichádzajúce do priameho styku s produktom AdBlue® musia byť zbavené cudzích látok, ako sú pohonné hmoty, olej, mastnota, čistiace prostriedky, prach a iné látky.
  • Je nutné vyvarovať sa použitiu vody z vodovodu (najmä príliš vysokým koncentráciám Mg, Ca a Na). Ak však nemáte k dispozícii demineralizovanú vodu, stačí vyčistiť materiál vodou z vodovodu za predpokladu, že posledný oplach sa musí uskutočniť s novým produktom.
 • Odporúčanie týkajúce sa ďalších vlastností
  Informácie o ďalších vlastnostiach AdBlue® musia byť uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o úrovniach nebezpečnosti a nariadeniach, ktoré je potrebné dodržiavať, ako aj opatrenia potrebné na ochranu osôb a životného prostredia pri manipulácii s produktom.

4. Postupy manipulácie s nádobami a vybavením

 • Všeobecne
  • Všetko manipulačné vybavenie pre prepravu balených produktov a veľkokapacitné operácie by malo byť vyhradené na daný účel alebo dôkladne vyčistené a preukázateľne čisté na použitie pre AdBlue®. Vybavenie musí byť náležitým spôsobom identifikované.
  • Musia sa používať vyhradené (alebo preukázateľne čisté) nádoby.
  • Na udržiavanie AdBlue® v odporúčanom teplotnom rozsahu uvedenom v tabuľke C môžu byť potrebné prostriedky na reguláciu teploty.
  • Komponenty vybavenia na plnenie a vyprázdňovanie sa po použití musia vyprázdniť, vyčistiť a uzavrieť, aby nedošlo kontaminácii AdBlue® z okolitého prostredia. Najmä hadice musia byť vyhradené na daný účel, musia sa uzavrieť po každom použití a musí sa s nimi zaobchádzať a musia sa skladovať regulovaným spôsobom.
  • Pozrite si aj postup QSC a postup pre vratné kontajnery IBC
 • Jednorazové nádoby s menšou kapacitou
  • Každá nádoba musí mať identifikačnú etiketu alebo pečiatku, aby bolo možné vysledovať jej obsah až k pôvodnej výrobnej šarži AdBlue® príslušného dodávateľa.
  • Vnútro nádob sa pred naplnením musí vizuálne skontrolovať v súlade s písomným postupom.
  • Počas plnenia AdBlue® do série malých nádob sa z prvej naplnenej nádoby musí odobrať vzorka s objemom jedného litra. Vzorka sa musí uchovávať ako retenčná vzorka.
  • Naplnené nádoby by mali byť zapečatené, pokiaľ nejde o odvetrávané nádoby.
 • Vyhradená veľkokapacitná prevádzka
  • Prostriedky na veľkokapacitnú prevádzku, ktoré sa využívajú výlučne na prepravu alebo skladovanie AdBlue®, sa pred plnením nemusia čistiť za predpokladu, že všetky ventily, otvory a hadice boli uzavreté a manipulovalo sa s nimi bez kontaminácie.
  • Všetky operácie s veľkokapacitným produktom a vykládky musia mať ustanovený návod na obsluhu s príslušnými kontrolnými zoznamami.
  • Pred každým naložením alebo vyložením AdBlue® by mali byť minimálne zdokumentované výsledky nasledujúcich kontrol:
   1. Riadne uzatvorenie všetkých ventilov a otvorov po ukončení procesu nakladania alebo vykladania
   2. Kontrola osvedčení o čistote
   3. Vizuálne overenie prostriedkov veľkokapacitnej prepravy alebo skladovania zameraná na poruchy alebo chyby
   4. Identifikácia produktov podľa dodacích dokladov
  • V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí počas nakladania alebo vykladania sa musí činnosť okamžite zastaviť. Vzorka odobratá z naplneného veľkokapacitného priestoru sa musí analyzovať a na základe analýzy sa musia vykonať náležité opatrenia.
 • Nevyhradená veľkokapacitná prevádzka
  • Dôkladné vyčistenie pred použitím s AdBlue®
  • Pri procese čistenia sa berú do úvahy chemické charakteristiky predchádzajúcich 3 (troch) prepravovaných produktov.
  • Dokumentácia v osvedčení o čistote.
  • Toto osvedčenie sa musí predložiť pred plnením na mieste plnenia.
  • Okrem toho: vývod, prívod a vnútro dopravného prostriedku sa musia vizuálne skontrolovať.
  • Po naplnení sa musí odobrať vzorka (dbajte na to, aby vzorka bola reprezentatívna pre celý náklad)
 • Nevyhradené vybavenie používané na plnenie nádob
  • Dôkladné vyčistenie pred použitím s AdBlue®
  • Pri procese čistenia sa berú do úvahy chemické charakteristiky predchádzajúcich 3 (troch) prepravovaných produktov.
  • Vzorka odobratá z prvého kontajnera naplneného s AdBlue® by sa mala analyzovať na potvrdenie splnenia špecifikácie ISO 22241-1.

Musia byť zdokumentované produkty, ktoré boli predtým plnené pomocou tohto plniaceho zariadenia, a výsledky analýzy po výmene produktov.