AdBlue near you

Ako správne odobrať vzorku AdBlue®?

Všeobecné usmernenia k odberu vzoriek AdBlue®

 1. Dbajte na to, aby bolo miesto odberu vzorky čisté. Ak miesto nie je čisté, opláchnite ho demineralizovanou vodou.
 2. Vzorky sa musia odoberať a uchovávať v čistých nezapáchajúcich nádobách z HDPE alebo z iných vhodných materiálov ako napríklad HDPP. Na AdBlue® sa nesmú používať kovové nádoby kvôli riziku kontaminácie z kovu. Vzorky pred analýzou musia byť chránené pred kontamináciou. Vybavenie používané na odber a manipuláciu so vzorkami musí byť čisté a vhodné na daný účel.
 3. Všetky vzorky musia byť reprezentatívne pre celú šaržu a musia byť označené nasledovným spôsobom:
  • názov produktu
  • meno zákazníka
  • číslo šarže IBC/kanistra
  • dátum a čas odberu vzorky
  • adresa miesta odberu vzorky
  • meno osoby, ktorá odobrala vzorku
 4. Vezmite si plastovú fľašu s objemom 1 liter (najlepšie) alebo minimálne 0,5 litra.
 5. Umiestnite plastovú fľašu pod miesto odberu vzorky a pomaly otvorte „ventil“. Naplňte fľašu do polovice a zatvorte ventil.
 6. Fľašu zatvorte a opatrne ňou zatrepte.
 7. Otvorte fľašu a vylejte všetok obsah AdBlue® (do odpadovej fľaše).
 8. Zopakujte 4. krok, no tentokrát naplňte plastovú fľašu maximálne na 90 až 95 %. Dbajte na to, aby z miesta odberu vzorky alebo z ventilu nevnikli do fľaše nerozpustné častice alebo nečistoty.
 9. Zavrite ventil a dbajte na to, aby bola plastová fľaša pevne uzavretá.
 10. Vložte fľašu do plastového vrecka a vrecko opatrne zavrite, aby nedošlo k prípadnej kontaminácii. Označte fľašu so vzorkou a plastové vrecko podľa 3. kroku.
 11. Pred analýzou sa takéto vzorky musia skladovať v správnych podmienkach (teplota < 25 °C a nie na priamom slnečnom svetle).