AdBlue near you

Ako spoločnosť GreenChem prepravuje a distribuuje AdBlue?

Spoločnosť GreenChem zásobuje svojich odberateľov po celej Európe a v Brazílii dvoma spôsobmi.

1. Veľkokapacitné dodávky – spoločnosť GreenChem používa na veľkokapacitné dodávanie produktov vyhradený vozový park s cestnými a železničnými cisternami na AdBlue®. Vďaka využívaniu vyhradených návesov a železničných vozňov si odberatelia spoločnosti GreenChem môžu byť stopercentne istí, že nehrozí absolútne žiadne riziko kontaminácie počas prepravy. V prípade pravidelnej údržby alebo opráv po dopravnej nehode je náš vyhradený vozový park špeciálne vyčistený v plne certifikovaných čistiacich zariadeniach, aby sme mali úplnú istotu, že nákladná časť cestného/železničného vozidla nie je kontaminovaná zvyškami zo servisných prác. Naše vyhradené nákladné vozidlá sú vybavené výkonnými čerpadlami a vhodne dimenzovanými hadicami, ktoré dosiahnu ku každému druhu cisternových systémov nachádzajúcich sa u odberateľov. Súčasťou vybavenia cestnej cisterny je aj kalibrovaný prietokomer a tlačiareň dokladov, pomocou ktorých používateľ zistí presné množstvo dodaného produktu. Pri preprave sa striktne riadime všetkými predpismi podľa normy ISO 22241.

2. Balené dodávky – Spoločnosť GreenChem svojim odberateľom ponúka rôzne druhy baleného tovaru, od najmenších kanistrov s objemom 4 l až po najväčšie kontajnery IBC s objemom 1 000 l. Všetky obaly používané spoločnosťou GreenChem sú recyklovateľné. V záujme zaručenia stopercentnej kvality nášho produktu používame na plnenie iba obaly priamo z výroby, čím predchádzame kontaminácii z predtým naplnených produktov. Jediným vratným obalom, ktorý využíva spoločnosť GreenChem, je kontajner IBC (preverte si túto skutočnosť u svojho miestneho predajcu GreenChem). Kontajnery IBC sú po vrátení dôkladne skontrolované a v prípade podozrenia na kontamináciu/poškodenie sú kontajnery IBC vyčistené/opravené. Všetky otvory na obaloch IBC sú zapečatené a kanistre/sudy sú vybavené zapečatenými uzávermi. V prípade, že je zapečatenie poškodené, spoločnosť GreenChem považuje takýto obal za kontaminovaný a neexpeduje ho k odberateľovi. Takýto druh obalov je vyčistený alebo zneškodnený.