AdBlue near you

Ako skladovať a manipulovať s AdBlue®?

Všeobecné usmernenia k odberu vzoriek AdBlue®

1. Dbajte na to, aby bolo miesto odberu vzorky čisté. Ak miesto nie je čisté, opláchnite ho demineralizovanou vodou.

2. Vzorky sa musia odoberať a uchovávať v čistých nezapáchajúcich nádobách z HDPE alebo z iných vhodných materiálov ako napríklad HDPP. Na AdBlue® sa nesmú používať kovové nádoby kvôli riziku kontaminácie z kovu. Vzorky pred analýzou musia byť chránené pred kontamináciou. Vybavenie používané na odber a manipuláciu so vzorkami musí byť čisté a vhodné na daný účel.

3. Všetky vzorky musia byť reprezentatívne pre celú šaržu a musia byť označené nasledovným spôsobom:

a) názov produktu

b) meno zákazníka

c) číslo šarže IBC/kanistra

d) dátum a čas odberu vzorky

e) adresa miesta odberu vzorky

f) meno osoby, ktorá odobrala vzorku

4. Vezmite si plastovú fľašu s objemom 1 liter (najlepšie) alebo minimálne 0,5 litra.

5. Umiestnite plastovú fľašu pod miesto odberu vzorky a pomaly otvorte „ventil“. Naplňte fľašu do polovice a zatvorte ventil.

6. Fľašu zatvorte a opatrne ňou zatrepte.

7. Otvorte fľašu a vylejte všetok obsah AdBlue® (do odpadovej fľaše).

8. Zopakujte 4. krok, no tentokrát naplňte plastovú fľašu maximálne na 90 až 95 %. Dbajte na to, aby z miesta odberu vzorky alebo z ventilu nevnikli do fľaše nerozpustné častice alebo nečistoty.

9. Zavrite ventil a dbajte na to, aby bola plastová fľaša pevne uzavretá.

10. Vložte fľašu do plastového vrecka a vrecko opatrne zavrite, aby nedošlo k prípadnej kontaminácii. Označte fľašu so vzorkou a plastové vrecko podľa 3. kroku.

11. Pred analýzou sa takéto vzorky musia skladovať v správnych podmienkach (teplota < 25 °C a nie na priamom slnečnom svetle).