AdBlue near you

Ako funguje systém SCR?

Selektívna katalytická redukcia (SCR) je technológia následnej úpravy výfukových plynov, ktorá znižuje množstvo škodlivých emisií NOx pomocou AdBlue®. Hlavnými súčasťami systému SCR sú riadiaca a vstrekovacia jednotka dávkovania AdBlue®, katalyzátor SCR a nádrž na AdBlue®.

AdBlue® sa privádza zo samostatnej skladovacej nádrže AdBlue® vo vozidle a vstrekuje sa do výfukového potrubia pred katalyzátorom SCR za motorom. AdBlue® sa po zahriatí vo výfukovom potrubí premieňa na amoniak (NH3) a oxid uhličitý (CO2). Keď plynné oxidy dusíka (NOx) z výfukového potrubia reagujú vo vnútri katalyzátora s amoniakom, škodlivé molekuly NOx vo výfukových plynoch sa premieňajú na neškodný dusík a vodu, ktorá je uvoľňovaná do ovzdušia vo forme pary.

Používanie nekvalitného AdBlue® nespĺňajúceho normu ISO 22241 môže mať za následok nákladné opravy systému SCR.