AdBlue near you

EURÓPSKA EMISNÁ NORMA EURO 6

  • legislatíva

V roku 2017 sa podtstaný dôraz kladie na normy a pravidlá, týkajúce sa životného prostredia a znečistenia. Nie je preto prekvapením, že sa väčšia časť diskusie sústredila na cestné vozidlá.

 

Výsledkom bolo vytvorenie novej normy Euro 6c, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2017. Táto norma sa vzťahuje predovšetkým na automobilový priemysel a vyžaduje od výrobcov vykonať na ich výrobkoch výrazné zmeny.

Čo je Euro 6?

Európska norma Euro 6 je environmentálna norma, ktorá vstúpila do platnosti v septembri 2015. Jej účelom je obmedziť emisie určitých znečisťujúcich plynov produkovaných cestnými vozidlami. Inými slovami, núti výrobcov, aby vyrábali ekologicky čistejšie osobné a nákladné automobily. Od výrobcov sa vyžaduje, aby dodržiavali stále nižšie úrovne emisií tuhých častíc a oxidu dusíka (NOx).

Európske normy sa pôvodne vzťahovali len na ťažké úžitkové vozidlá, od roku 1991 však platia aj pre ľahké úžitkové vozidlá. V uplynulých rokoch sa emisie oxidu dusíka výrazne znížili a tento trend pokračuje.

Tieto normy pre ľahké úžitkové vozidlá sú očíslované od 1 po 6. Čím je číslo normy vyššie, tým je norma novšia. Euro 6 je najnovšia norma a vzťahuje sa na všetky vozidlá zaregistrované po 1. septembri 2015. To znamená, že všetky nové vozidlá predávané v krajinách EÚ po tomto dátume musia spĺňať normu Euro 6.

Selektívna katalytická redukcia (SCR), v kombinácii s AdBlue®, predstavuje najefektívnejšie riešenie na elimináciu emisií oxidu dusíka. Je to najpopulárnejšie riešenie medzi výrobcami a európskymi orgánmi. Od svojho uvedenia do prevádzky v októbri 2006 na ťažkých úžitkových vozidlách spôsobilo AdBlue® (vytvorené spoločnosťou GreenChem) prevrat v riešení problému s emisiami oxidu dusíka. Prevažná väčšina nákladných automobilov vyrobených po roku 2006 a všetky, ktoré boli vyrobené od októbra 2012, využívajú technológiu SCR, ktorá zahŕňa AdBlue®.

Ako sa vykonávajú skúšky?

Od prijatia normy Euro boli skúšky vykonávané podľa Nového európskeho jazdného cyklu (NEDC), ktorý bol vypracovaný v roku 1973.

NEDC je séria skúšok založených na zrýchľovaní a spomaľovaní motorov v podmienkach skúšobného zariadenia. Emisie znečisťujúcich látok sa merajú v každej fáze, čo umožňuje určiť priemernú úroveň emisií.

V súčasnosti sa však výsledky získané týmto postupom považujú za príliš vzdialené od toho, čo vozidlá v skutočnosti na ceste vyprodukujú. Z tohto dôvodu bol na začiatku septembra 2017 NEDC nahradený medzinárodne uznávaným skúšobným postupom pre ľahké osobné a úžitkové vozidlá s názvom Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá (WLTP).
Tento nový cyklus skúšok zohľadňuje vyššie rýchlosti, dynamickejšie a autentickejšie zrýchlenie/spomalenie a prísnejšie podmienky merania vozidla, ako to bolo v prípade NEDC. WLTP je preto presnejší ako súčasné laboratórne skúšky a lepšie odráža reálne podmienky.

Napriek tejto väčšej presnosti je možné zaznamenať odchýlku medzi situáciou v skutočnom živote a situáciou ovplyvnenou určitým počtom faktorov, ako napríklad miesto použitia vozidla a štýl jazdy.

To znamená, že na doplnenie laboratórnych skúšok bude zavedený nový skúšobný postup na meranie emisií pri skutočnej jazde (RDE). Postup je navrhnutý tak, aby ukázal, že vozidlá produkujú nízke emisie nielen v laboratóriu, ale aj na ceste. Merania RDE budú doplnené do existujúcich požiadaviek na skúšky. Európa bude prvým regiónom na svete, v ktorom sa budú vykonávať takéto cestné skúšky. Dúfajme, že tento duálny prístup k certifikácii utvrdí vodičov v tom, že nízke emisie, ktoré uvádza výrobca, sú dosahované aj v skutočnosti.

NEDC GreenChem AdBlue4you

Testované znečisťujúce látky

Budú sa merať všetky látky obsiahnuté v emisiách, od častíc oxidu dusíka (NOx) až po CO2. Prahové hodnoty používané pre znečisťujúce látky počas skúšok sa postupom času a so zavádzaním nových noriem pravidelne menili.

Od zavedenia normy Euro 1 bolo dosiahnuté najväčšie zníženie povolenej úrovne pre oxid dusíka. Normy Euro 1 a 2 nezohľadňovali oxid dusíka. Potom jeho akceptovateľné prahové hodnoty klesli z 500 mg/km (Euro 3 v roku 2001) na 80 mg/km (Euro 6 v roku 2015).

Pokiaľ ide o tuhé častice (PM) vypúšťané naftovými motormi, norma Euro 1 ich obmedzila na 140 mg/km, kým norma Euro 6 už používala prahovú hodnotu 4,5 mg/km. Normy Euro 1 až 4 nezaviedli žiadne emisné limity na benzínové vozidlá, čo sa týka tuhých častíc. Tieto boli zavedené v norme Euro 5, ktorá bola uvedená v roku 2009. V súčasnosti sú pokryté všetky typy spaľovacích motorov. Preto je namieste vyzdvihnúť skutočnosť, že sa výrobcom pri ich dôslednom dodržiavaní noriem darí vyrábať stále čistejšie vozidlá.

AdBlue®, riešenie na zníženie emisií oxidov dusíka

AdBlue® je medzi výrobcami najčastejšie používané riešenie na zníženie emisií oxidov dusíka vo vozidlách s naftovými motormi a je v súlade s normou Euro 6. AdBlue® premieňa väčšinu oxidu dusíka na vodnú paru a diazozlúčeniny, ktoré sú pre ľudí neškodné.

Selektívna katalytická redukcia funguje pridaním redukčného činidla oxidu dusíka do výfukových plynov. Inými slovami, AdBlue®.

AdBlue® ešte viac znižuje znečistenie z moderných vozidiel. Vozidlá s naftovými motormi, ktoré používajú AdBlue®, spĺňajú nové európske normy.

A v neposlednom rade, používanie AdBlue® vo vozidlách s naftovými motormi znižuje emisie oxidu dusíka o 95 %.

SCR GreenChem AdBlue

Zdieľajte tento príspevok