AdBlue near you

Čo potrebujete vedieť o smerniciach EÚ o kvalite okolitého ovzdušia

  • AdBlue®
  • GreenChem
  • legislatíva

Čo sú smernice EÚ o kvalite okolitého ovzdušia a ako vznikli?

Čistý vzduch je dôležitý nielen pre naše zdravie, ale aj pre životné prostredie. Vplyvom ľudskej činnosti sa však kvalita ovzdušia výrazne zhoršila. Tieto činnosti sú spojené najmä s priemyslom, výrobou energie, vykurovaním domácností, poľnohospodárstvom a dopravou.

V EÚ je znečistenie ovzdušia environmentálny zdravotný problém číslo jeden. Spôsobuje vážne ochorenia (ako je astma, kardiovaskulárne problémy a rakovinu pľúc, ak chceme vymenovať aspoň niektoré). Znečistenie ovzdušia navyše poškodzuje životné prostredie a ekosystémy nadmerným znečistením dusíkom a kyslými dažďami. Zároveň je nákladné aj pre našu ekonomiku.

Na riešenie problému znečistenia ovzdušia a dosiahnutie vízie EÚ o nulovom znečistení do roku 2050 má EÚ komplexnú politiku čistého ovzdušia založenú na troch pilieroch: normy kvality okolitého ovzdušia, znižovanie emisií znečisťujúcich látok a emisné normy pre kľúčové zdroje znečistenia.

V EÚ je znečistenie ovzdušia environmentálny zdravotný problém číslo jeden.

Od 80. rokov 20. storočia prijala EÚ zásady týkajúce sa kvality ovzdušia. Súčasné smernice o kvalite okolitého ovzdušia prebrali mnohé ustanovenia vrátane mnohých noriem kvality ovzdušia z predchádzajúcich právnych predpisov. Za posledné desaťročie tieto zásady prispeli k zníženiu prekročení pre väčšinu látok znečisťujúcich ovzdušie. Problém kvality ovzdušia však nie je ani zďaleka vyriešený. Hoci sa počet ľudí vystavených znečisteniu ovzdušia v posledných desaťročiach výrazne znížil, v prípade viacerých látok znečisťujúcich ovzdušie pretrvávajú prekročenia noriem EÚ pre kvalitu ovzdušia. Tieto smernice boli stanovené s cieľom definovať spoločné metódy monitorovania, hodnotenia a informovania o kvalite okolitého ovzdušia v EÚ.

V rámci týchto smerníc o kvalite okolitého ovzdušia existuje niekoľko právnych predpisov. Smernice EÚ o kvalite ovzdušia – konkrétne smernica 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší pre Európu a smernica 2004/107/ES o ťažkých kovoch a polycyklických aromatických uhľovodíkoch v okolitom ovzduší stanovujú prahové hodnoty koncentrácií znečisťujúcich látok, ktoré sa nesmú prekročiť v danom časovom období. V prípade prekročenia musia orgány vypracovať a implementovať plány riadenia kvality ovzdušia. Cieľom týchto plánov by malo byť zníženie koncentrácií látok znečisťujúcich ovzdušie pod limitné a cieľové hodnoty.

Zaujíma vás, aké sú súčasné normy smerníc o kvalite ovzdušia? Môžete sa pozrieť tu: Normy kvality ovzdušia EÚ (europa.eu)

Ako to ovplyvňuje priemysel súvisiaci so spaľovacími motormi (pohyblivá a nepohyblivá mechanika)?

Ak chceme bojovať proti znečisteniu ovzdušia a dosiahnuť víziu EÚ o nulovom znečistení do roku 2050, rôzne priemyselné odvetvia si budú vyžadovať rôzne opatrenia na ich najlepšiu reguláciu. Preto EÚ vypracovala rôzne smernice na určenie rôznych noriem pre automobilový a ostatný priemysel. Medzi ne patrí smernica o národných záväzkoch na zníženie emisií – Európska environmentálna agentúra (europa.eu) (NEC – pre automobilový priemysel) a EUR-Lex – 32010L0075 – SK – EUR-Lex (europa.eu) pre priemyselné emisie.

Celkovo je cieľom smernice, rovnako ako vízie EÚ o nulovom znečistení do roku 2050

  • dosiahnuť také úrovne kvality ovzdušia, ktoré nebudú mať výrazný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie,
  • podporovať biodiverzitu a ochranu ekosystémov,
  • posilniť synergie s inými cieľmi EÚ, ako je klíma a energetika.
Rôzne priemyselné odvetvia si budú vyžadovať rôzne opatrenia na ich reguláciu, ak máme riešiť znečistenie ovzdušia.

Prečo je bežné, že si ľudia mýlia zelenú dohodu a smernice o ovzduší?

Ľudia si veľmi často mýlia Zelenú dohodu so smernicami o ovzduší a naopak.

Obe nariadenia sa zaoberajú plynmi a všeobecnými emisiami, ale zásadný rozdiel, ktorým sa odlišujú, sú plyny a škodlivé látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré regulujú. Zatiaľ čo Zelená dohoda sa vzťahuje na skleníkové plyny (oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O) a ozón (O3)), smernice o ovzduší sa zaoberajú škodlivými látkami znečisťujúcimi ovzdušie, ktoré zahŕňajú NOx, SOx a rôzne druhy pevných častíc.

Prečo je dôležité mať smernice o kvalite ovzdušia?

Ako je uvedené vyššie v cieli, smernice majú priame dôsledky pre akýkoľvek priemysel, ktorý centralizuje spaľovacie motory (keďže emisie budú pravdepodobne škodlivé látky znečisťujúce ovzdušie a tuhé častice). Ak sa EÚ okrem toho zaviazala spomaliť zmenu klímy a znížiť emisie (emisné normy EÚ: Euro 1-Euro 6/VI a najnovšie Euro 7) a tiež zlepšiť kvalitu ovzdušia, obmedzenia budú odteraz len prísnejšie.

Ďalší krok smerníc EÚ o kvalite okolitého ovzdušia:

V súčasnosti už existujú plány na revíziu, aby sa zosúladili s normami navrhnutými WHO, ako aj s pripravovanými emisnými normami v rámci Zelenej dohody. V tlačovej správe z októbra 2022 už boli navrhnuté ďalšie podmienené opatrenia, ktoré sú v procese. Sú to predovšetkým tieto:

  • Posilnenie pozície širokej verejnosti voči znečisteniu: jednotlivci a komunity v okolí postihnutých oblastí budú mať právo žiadať odškodnenie od tých, ktorí porušili smernice.
  • Zlepšenie prístupu k (dôležitým) údajom: Vykazovanie ESG, transparentný a otvorený prístup k údajom o emisiách a znečistení.

Navrhuje sa zníženie ročnej limitnej hodnoty pre hlavnú znečisťujúcu látku – jemné tuhé častice (PM2,5) o viac ako polovicu. Revízia zabezpečí, aby ľudia s poškodeným zdravím v dôsledku znečistenia ovzdušia, mali právo na odškodnenie v prípade porušenia pravidiel EÚ o kvalite ovzdušia. Budú mať tiež právo na zastupovanie mimovládnymi organizáciami prostredníctvom hromadných žalôb na náhradu škody. Návrh tiež objasní prístup k spravodlivosti, účinné sankcie a lepšie informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia. Nová legislatíva podporí miestne orgány posilnením ustanovení o monitorovaní kvality ovzdušia, modelovaní a zlepšovaní plánov kvality ovzdušia.

Komisia navrhuje pravidlá pre čistejší vzduch a vodu (europa.eu) – október 2022

Share this post