AdBlue near you

Čo je technologická neutralita?

  • GreenChem
  • legislatíva

Úvod

V roku 2021 napísalo 7 vedúcich predstaviteľov krajín EÚ list adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. V ňom spomenuli dôležitosť dodržiavania zásady technologickej neutrality pri snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Vyzývame Európsku komisiu, aby zabezpečila, že energetická a klimatická politika EÚ zohľadní všetky cesty k dosiahnutiu klimatickej neutrality v súlade so zásadou technologickej neutrality. V tejto súvislosti sa so všetkými dostupnými a budúcimi technológiami s nulovými a nízkymi emisiami musí zaobchádzať rovnako vo všetkých politikách vrátane taxonómie udržateľných investícií zameraných na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.“ (Správa: 7 EU leaders urge support for nuclear : Perspectives – World Nuclear News (7 vedúcich predstaviteľov EÚ vyzýva na podporu jadrovej energie: perspektívy – World Nuclear News) (world-nuclear-news.org))

Čo teda znamená termín technologická neutralita?

Technologická neutralita sa vzťahuje na „slobodu jednotlivcov a organizácií vybrať si najvhodnejšiu technológiu primeranú ich potrebám a požiadavkám na vývoj, získavanie, používanie alebo komercializáciu bez závislosti na vedomostiach, ktoré sú súčasťou informácií alebo údajov“.

V roku 1999 Európska komisia po prvýkrát použila zásadu technologickej neutrality ako regulačnú zásadu v oficiálnom dokumente o revízii regulačného rámca pre elektronické komunikácie. Z toho vyplýva, že boj za technologickú neutralitu nie je nedávnou a prechodnou záležitosťou, ale nevyhnutným predpokladom správneho rozvoja inovácií. K zásadnému upevneniu technologickej neutrality došlo smernicou 2009/140/ES, ktorá upravila predchádzajúce vykonávacie predpisy.

O pár rokov neskôr, v novembri 2011, Európsky parlament schválil uznesenie zo 17. novembra 2011 o otvorenom internete a neutralite siete v Európe. Toto uznesenie bolo pre európske inštitúcie a ich členské štáty výzvou, aby si uvedomili dôležitosť technologickej neutrality a jej regulácie, pretože inak by bola sieť preťažená informáciami, dochádzalo by k výpadkom a blokovaniu internetových služieb a porušovalo by sa právo na neutralitu. What is technological neutrality? (Čo je to technologická neutralita?) • Blog spoločnosti Viafirma

Technologická neutralita v odvetví dopravy.

Napriek tomu, že spaľovacie motory sú v súčasnosti dominantnou technológiou pohonu v odvetví dopravy, boli vyvinuté rôzne alternatívne technológie pohonu a palív. Nie všetky tieto technológie sú však pripravené na plošné rozšírenie a každá z nich má svoje výhody a nevýhody. Prvoradou úlohou tvorcov politík je vytvoriť regulačný rámec, ktorý by stanovil stimuly pre inovácie a zároveň umožnil účinnú a efektívnu dekarbonizáciu odvetvia dopravy.

V súčasných politických diskusiách vedúci predstavitelia podnikov, akademici a tvorcovia politík často uvádzajú „technologickú neutralitu“ ako dôležité kritérium, na základe ktorého by sa mali navrhovať regulačné nástroje. Zásada technologickej neutrality diktuje, že tvorcovia politík by si nemali „vyberať víťazov“ v súťaži medzi alternatívnymi technológiami; o tom, ktoré technológie sa plošne rozšíria, by mali rozhodovať trhové mechanizmy, pretože tým sa zabezpečia nákladovo najefektívnejšie riešenia. Ako príklad technologicky neutrálnej regulácie sa zvyčajne uvádza systém obchodovania s emisiami, ktorý sa vzťahuje na všetky hospodárske odvetvia. V užšom kontexte dopravnej politiky sa zásada technologickej neutrality pravidelne uvádza v diskusiách o limitoch CO2 pre vozový park osobných a nákladných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel.

Spaľovacie motory sú v súčasnosti aj naďalej dominantnou technológiou pohonu v sektore dopravy.

Súčasný stav v Európe.

Uvádzame prehľad súčasného stavu vozového parku EÚ: (Správa – Report – Vehicles in use, Europe 2023 – ACEA – European Automobile Manufacturers‘ Association (Vozidlá v prevádzke, Európa 2023 – ACEA – Európske združenie výrobcov automobilov)):

  1. Vek: Priemerný vek ľahkého úžitkového vozidla v Európskej únii je 12 rokov. V období rokov 2017 až 2021 sa celkový počet ľahkých úžitkových vozidiel v Európskej únii zvyšuje, aj keď len mierne, v priemere o 1,7 %.Pri stredných a ťažkých úžitkových vozidlách ide o čísla 14,2 roka a priemerný nárast o 3,2 %.V prípade autobusov 12,7 roka a nárast o 1,8 %. Aj keď autobusy predstavujú len 1,9 % z celkového počtu 36,7 mil. vozidiel v Európskej únii v roku 2021, ich počet v prevádzke sa stále zvyšuje.(Vzhľadom na to, že norma Euro 7 sa stále pripravuje, môže sa vám hodiť kontrola, ktoré emisné normy spĺňa vaše vozidlo a či vás čaká modernizácia. Tu je všeobecný návod na určenie, ktoré emisné normy Euro sa vzťahujú na novo registrované vozidlá. (Euro 1 to Euro 6 – find out your vehicle’s emissions standard (Euro 1 až Euro 6 – zistite emisnú normu svojho vozidla) | RAC Drive)
  2. Typ paliva: Z hľadiska typu paliva, ktoré tieto vozidlá spotrebúvajú, 91 % všetkých ľahkých úžitkových vozidiel, 96,4 % všetkých stredných a ťažkých úžitkových vozidiel a 92,5 % všetkých autobusov v Európskej únii jazdí na naftu. Možno teda s istotou povedať, že všetky dopravné a logistické činnosti v Európe využívajú naftu. Spaľovacie motory sa v blízkej dobe neprestanú používať.
  3. Veľkosť vozového parku: Celkový počet všetkých úžitkových vozidiel a autobusov v Európe do roku 2021 bol 36,7 milióna. 6,4 milióna z toho sú stredné a ťažké úžitkové vozidlá, čo je o 3,2 % viac v porovnaní s rokom 2020.

Spaľovacie motory sa v blízkej dobe neprestanú používať, jednoducho to nie je realistické a nákladovo efektívne.

Záver:

Všetky technológie boli vytvorené na vyriešenie problému z určitého hľadiska, a keď sa zavedú v inom prostredí, môžu alebo nemusia byť účinné. Vzhľadom na existenciu súčasných trhových síl a rôzne závislosti vo vývoji zostane spaľovací motor v krátkodobom až strednodobom horizonte dominantnou technológiou pohonu, najmä v špecifických odvetviach dopravných činností a kategóriách vozidiel.

Ako celok by sme mali zvažovať všetky technológie nezaujato, zostať čo najviac neutrálni a zároveň sa sústrediť na jediný dôležitý cieľ: inovovať a usilovať sa o klimatickú neutralitu.

Spoločnými silami sa snažme o čistejšie životné prostredie.

Zdieľajte tento príspevok