AdBlue near you

Ako rozlišovať medzi normami Euro 6 a Euro 7

 • AdBlue
 • AdBlue®
 • GreenChem
 • legislatíva

Čo vlastne znamenajú?

„Euro 6“ je názov jednej etapy dlhodobého, viacstupňového plánu na zníženie emisií v celej EÚ. Tento plán sa začal v roku 1992 s Euro 1 a chronologicky sa začali vykonávať drobné zmeny a aktualizácie. V tejto fáze sa nachádzame teraz.

Inak povedané, Euro 6 a Euro 7 sú emisné normy pre vozidlá. Euro 6 (predstavená v septembri 2014) je predchodca a Euro 7 je nástupca. Obe sú smernice stanovené Európskou úniou, aby pomohli znížiť úroveň škodlivých znečisťujúcich látok produkovaných novými vozidlami.

Ako možno viete, regulačné orgány EÚ vyvíjajú stále väčší tlak na znižovanie emisií. Príkladom toho je Zelená dohoda pre Európu – Európsky právny rámec pre klímu, ktorého dlhodobým cieľom je dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynov (GHG). Práve tu boli zavedené normy EÚ 7, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2025.

V dôsledku toho bol v balíku EÚ Fit for 55 stanovený priebežný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990. Dosiahnutie týchto klimatických cieľov si vyžaduje oveľa vyšší podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej výrobe a spotrebe energie v EÚ, než sa doteraz realizovalo.

V balíku EÚ „Fit for 55“ bol stanovený priebežný cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 oproti roku 1990.

Euro 6 alebo Euro VI?

Aby nedochádzalo k zámene, všetky európske emisné normy pre ťažké nákladné vozidlá, ako sú nákladné vozidlá/ťažké nákladné vozidlá a autobusy, sa bežne označujú rímskymi číslicami, napr. Euro VI. Pri ľahkých nákladných vozidlách, ako sú osobné automobily a dodávky, sa obvykle používajú číslice, ako napr. Euro 6. To v skutočnosti prinieslo opačný efekt, ktorý sa budú snažiť vyriešiť normy Euro 7.

Prečo sú dôležité?

Stručná odpoveď: pretože prispievajú k čistejšiemu životnému prostrediu.

Dlhá odpoveď:

Európske emisné normy boli zavedené v roku 1993 s cieľom znížiť množstvo znečisťujúcich látok vytváraných automobilmi. Konkrétne ide o oxid dusíka (NOx), oxid uhoľnatý (CO), uhľovodíky (THC a NMHC) a pevné častice (PM).

Oxid dusíka (NOx) je znečisťujúca látka, ktorá má závažné vplyvy na zdravie a je škodlivá pre životné prostredie. Zistilo sa, že pevné častice spôsobujú dýchacie a pľúcne problémy.

Rôzne palivá produkujú pri spaľovaní rôzne množstvá znečisťujúcich látok, a preto normy fungujú odlišne pre benzínové a naftové automobily. Naftové motory produkujú viac NOx ako napríklad benzínové, a preto je limit stanovený vyššie na 0,08 g/km oproti 0,06 g/km pri benzínových modeloch. V prípade nesplnenia by to mohlo znamenať, že vodiči nebudú mať prístup do niektorých oblastí s prísnymi emisnými normami, nehovoriac o škodlivom vplyve na ovzdušie a životné prostredie.

V prípade nesplnenia noriem, sa može stať, že vodiči nebudú mať prístup do niektorých oblastí s prísnymi emisnými normami.

Rozdiely medzi Euro 6 a Euro 7

Normy Euro 6 pre benzínové motory: (Euro 1 až Euro 6 – zistite si emisnú normu vášho vozidla | pohon RAC)

 • Oxid uhoľnatý – 1,0 g/km
 • Celkové emisie uhľovodíkov: 0,10 g/km
 • Nemetánové uhľovodíkové emisie: 0,068 g/km
 • Oxidy dusíka: 0,06 g/km
 • Pevné častice: 0,005 g/km (len priame vstrekovanie)

Normy Euro 6 pre Naftové motory:

 • Oxid uhoľnatý: 0,50 g/km
 • Uhľovodíky a oxidy dusíka: 0,17 g/km
 • Oxidy dusíka: 0,08 g/km
 • Pevné častice: 0,005 g/km

Emisné normy Euro VI pre ťažké nákladné vozidlá pre naftové motory:

Oficiálny konečný návrh noriem Euro 7, ako ho Európska komisia predstavila v dňoch 9. až 10. novembra 2022, nájdete tu. Jednou z hlavných zmien, ktorú môžeme očakávať, je zjednodušenie existujúcich noriem. Norma Euro 7 sa teda bude týkať ľahkých aj ťažkých nákladných vozidiel.

Zhrnutie prínosov zavedenia normy Euro 7, ktoré sa dosiahnu do roku 2035, v porovnaní so súčasným stavom Euro 6/VI, podľa EK:

 • Zníženie emisií NOx o 35 % v prípade osobných automobilov/dodávok a o 56 % v prípade nákladných automobilov/autobusov.
 • Zníženie emisií pevných častíc o 13 % v prípade osobných automobilov/dodávok a o 39 % v prípade nákladných automobilov/autobusov.
 • Zníženie emisií častíc z bŕzd o 27 % u osobných automobilov/dodávok.

Norma Euro 7 tiež zavádza nové typy znečisťujúcich látok (bez výfukových plynov) z bŕzd, pneumatík a požiadavky na výkonnosť batérií.

Viac podrobnejších informácií o návrhu nájdete tu.

Čo teraz?

Európska únia reviduje nové emisné normy a predpokladá, že budú zavedené v roku 2025. Pokiaľ budú schválené, sú už stanovené dátumy nadobudnutia platnosti pre osobné automobily/dodávky (vozidlá kategórie M1, N1) a nákladné automobily/autobusy (vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3), inak povedané:

Norma Euro 7 nadobudne platnosť a začne platiť:

 • Pre vozidlá kategórie M1, N1 a ich súčasti bude platiť od 1. júla 2025.
 • Pre vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3 a ich súčasti a prípojné vozidlá O3, O4 bude platiť od 1. júla 2027.
 • Pre vozidlá M1, N1 vyrobené výrobcami malých sérií bude platiť od 1. júla 2030.

Nové vozidlá, ktoré nebudú spĺňať požiadavky normy Euro 7, nebudú môcť byť po vstupe normy Euro 7 do platnosti registrované a používané v EÚ. Táto nová norma je naliehavo potrebná, pretože sa nedarí riešiť príčiny toxického vzduchu, ktorý musia milióny z nás denne dýchať.

Share this post