AdBlue near you
Disclaimer
Disclaimer message
Disclaimer message

Index AdBlue® vychádza z dvoch podindexov:
A. 40 % vychádza z ceny za sypanú prilovanú močovinu FOB (vyplatené na loď)Baltik. Tento index sa vypočítava podľa údajov z týždennej správy CRU: prilovaná sypaná močovina FOB (vyplatené na loď)Baltik.
B. 60 % je založených na Eurostat indexe spotrebiteľských cien. Tento index sa vypočítava podľa údajov uverejnených na webovej stránke Eurostatu z hodnôt indexu platných v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu uverejnenia.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000  HISC (Harmonizované indexy spotrebiteľských cien) – všetky položky – index (2015 = 100) / Eurozóna (19 štátov).

Výmenný kurz EUR – USD nájdete na webovej stránke Európskej centrálnej banky ECBhttps://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html. Podrobný opis s príkladom výpočtu indexu nájdete nižšie.

Na tejto stránke uverejňujeme mesačný vývoj indexu.

Podrobný opis s príkladom výpočtu cenového indexu AdBlue®:

  1. Prilovaná močovina, sypaná, FOB (vyplatené na loď) – Baltik (tona)

Každý týždeň CRU zverejňuje ponúkanú cenu sypanej prilovanej močoviny FOB (vyplatené na loď) – Baltik. Mesačný index sa vypočítava takto: priemerná mesačná cena v USD, uvedená v správe CRU, sa prepočíta na menu EUR podľa priemerného mesačného výmenného kurzu, ktorý uverejňuje ECB. Z tejto cenovej ponuky sa následne vypočíta mesačný index.

Na konci prvého týždňa daného mesiaca sa vypočítava odchýlka od hodnoty indexu: táto odchýlka od hodnoty indexu sa rovná odchýlke medzi posledným známym mesačným indexom vydeleným predchádzajúcim indexom.

Ako príklad uvádzame výpočet odchýlky indexu močoviny k 1. januáru 2016:
Prilovaná močovina, sypaná, FOB (vyplatené na loď) – Baltik, december 2015: 226,16
Prilovaná močovina, sypaná, FOB (vyplatené na loď) – Baltik, november 2015: 239,60
Odchýlka indexu močoviny k januáru 2016: (226,16 – 239,60) / 239,60 = –5,61 %

Ad B. Eurostat index spotrebiteľských cien

Na stránke http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teicp000 nájdete indexy v Eurozóne (19 štátov).

Na konci prvého týždňa daného mesiaca sa vypočítava odchýlka od hodnoty indexu: táto odchýlka od hodnoty indexu sa rovná odchýlke medzi posledným známym mesačným indexom vydeleným predchádzajúcim indexom.

Ako príklad uvádzame výpočet odchýlky indexu spotrebiteľských cien k 1. januáru 2016:
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien – všetky položky – index (2015 = 100), december 2015: 100,19
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien – všetky položky – index (2015 = 100), november 2015: 100,34
Odchýlka indexu spotrebiteľských cien pre január 2016: (100,19 – 100,34) / 100,34 = –0,15 %

Aktualizácia cien pre 1. január 2016:
40 % odchýlky indexu močoviny: = 40 % z –5,61 % = –2,24 %
60 % odchýlky indexu spotrebiteľských cien: = 60 % z –0,15 % = –0,09 %

Pokles cien k 1. januáru 2016 = 2,33 %